Toimitusehdot

 

Voi­mas­sa 1.4.2011 alkaen

Toimitusehdot englanniksi

Toimitusehdot word -dokumentti

 

1. SOVELTAMISALA 

Näitä toimitusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen laitteiden ja kom­po­nent­tien kauppaan, jossa asennus ei sisälly toimitukseen, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Nämä ehdot eivät koske agenttikauppoja, joihin sovelletaan val­mis­ta­jan myyntiehtoja.

 

2. TARJOUS

Myy­jän tarjous annetaan sitovana ja se on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä, ellei toisin sovita.

Mi­kä­li myyjän tarjous on tehty välimyyntiehdoin, se tarkoittaa tarjousta heti va­ras­tos­ta siten, että tavara voidaan tarjouksen voimassaoloaikana myydä kol­man­nel­le eikä myyjä takaa tavaravaraston riittävyyttä.

 

3. SOPIMUS 

So­pi­mus myyjän ja ostajan välillä katsotaan syntyneeksi, kun 

-        sopija­puolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen (hankintasopimus);

-        os­ta­ja on kirjallisesti hyväksynyt sitovan tarjouksen (tilaus); tai

-        myy­jä on kirjallisesti vahvistanut muun kuin tarjoukseen perustuvan tai tar­jouk­ses­ta poikkeavan tilauksen sellaisenaan (tilausvahvistus).

  

4. PIIRUSTUKSET JA SELOSTEET

4.1

Se­los­teis­sa, kuvissa, kiertokirjeissä, piirustuksissa, luetteloissa ja hinnastoissa esi­te­tyt hinta-, mitta-, paino- ja suorituskykytiedot sekä muut teknistä ja muita yk­si­tyis­koh­tia sisältävät tiedot on annettu sitoumuksetta, ellei tarjouksessa nii­hin nimenomaan viitata.

4.2

Kaik­ki tavaran tai sen osan valmistamista varten tarvittavat piirustukset ja tek­nil­li­set asiakirjat, jotka toinen osapuoli on ennen sopimuksen tekoa tai sen jäl­keen toiselle osapuolelle luovuttanut, jäävät luovuttajan omaisuudeksi. Saaja ei saa ilman luovuttajan suostumusta käyttää, jäljentää, luovuttaa tai muulla ta­voin antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.

  

5. TOIMITUSEHTO

Ellei toisin ole sovittu, toimituksissa noudatetaan Incoterms -ehtoja.

 

6. PAKKAUS

Hin­nas­tois­sa ja luetteloissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta ta­va­raa.

  

7. TOIMITUSAIKA

7.1

El­lei toimitusajasta ole sovittu, toimittaja määrää toimituksen ajankohdan ot­ta­en kuitenkin huomioon mitä kohdassa 7.4 on määrätty.

7.2

El­lei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajan­koh­das­ta, joka on myöhäisin:

  a. so­pi­muk­sen solmimispäivä;

  b. päi­vä, jolloin myyjä saa tiedon pätevän tuonti- tai valmistajan vienti­lisenssin tai muun valmistajamaan tai Suomen viranomaisen luvan an­ta­mi­ses­ta,    

      milloin sellainen on tarpeen;

  c. päi­vä, jolloin myyjä vastaanottaa sopimuksessa mainitun maksun, joka on suo­ri­tet­ta­va ennen valmistuksen aloittamista.

 7.3

Ellei toisin ole sovittu, toimitus­aika päättyy tavaran lähtiessä myyjän varastosta tai kun myyjä il­moit­taa sen luovutusvalmiiksi.

7.4

Väl­jäs­ti sovituissa toimitusajoissa (esim. “noin 3 kuukautta”) on kolmanneksen ali­tus- tai ylitysaika. Kumpikin osapuoli on, sen jälkeen kun kaksi kolmasosaa il­moi­te­tus­ta toimitusajasta on kulunut, oikeutettu kirjallisesti vaatimaan toista osa­puolta sopimaan tietystä tarkasta toimitusajankohdasta. Ellei toimitusajasta ole sovittu mitään, on kumpikin osapuoli kuuden kuukauden kuluttua so­pi­muk­sen solmimisesta oikeutettu menettelemään edellä mainitulla tavalla.

7.5

Myy­jä on velvollinen tulevasta viivästyksestä tiedon saatuaan il­moit­ta­maan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimitus­päivän.

7.6

Toi­mi­tuk­sen viivästyessä myyjä on velvollinen ostajan niin vaatiessa korvaamaan ostajan osoittaman välittömän vahingon. Mikäli muuta ei ole sovittu, vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % viivästyneen toimituksen arvolisäverottomasta arvosta kultakin sovitun toimituspäivän jälkeiseltä täydeltä viikolta. Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin enintään 6 prosenttia viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvosta.  

  

8. TOIMITUS JA TAVARAN VASTAANOTTO

8.1

Ellei toisin ole sovittu, ta­va­ra katsotaan luovutetuksi, kun se on luovutettu rahdinkuljettajalle ostajalle toi­mit­ta­mis­ta varten. Kun ostajan on sopimuksen mukaan noudettava tavara myy­jäl­tä tai myyjän ilmoittamasta paikasta, tavara katsotaan luovutetuksi, kun myy­jä on ilmoittanut ostajalle tavaran olevan toimitusvalmis.

8.2

Os­ta­jal­la ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta osatoimitusta, ellei asiasta ole kirjallisesti toisin sovittu.

8.3

Ta­va­ran mukana on oltava lähetysluettelo. Ostajan on tavaraa hänelle luo­vu­tet­ta­es­sa todettava, onko toimitus lähetysluettelon mukainen ja huolellisesti tar­kas­tet­ta­va, että se on ulkoisesti vahingoittumaton. Ennen tavaran käyttämistä, kiin­nit­tä­mis­tä tai asentamista ostajan on vielä erityisellä huolella suoritettava ta­va­ran asianmukainen tarkastus.

 
9. YLIVOIMAINEN ESTE JA LIIKAVAIKEUS

 Myy­jä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos viranomaistoimet, luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran toimittamisen. Myös silloin kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Jos este tai epäsuhde lakkaa kohtuullisessa ajassa, ostajalla on oi­keus vaatia, että myyjä täyttää sopimuksen.

Mil­loin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa tässä kohdassa tar­koi­te­tun seikan johdosta käy mahdottomaksi, on kumpikin asianosainen oikeutettu il­man korvausvelvollisuutta purkamaan sopimuksen ilmoittamalla siitä kir­jal­li­ses­ti vastapuolelle.

  

10. HINTA

 10.1

Tar­jouk­ses­sa mainittu hinta on nettohinta tietylle yksikölle kyseisellä määrällä arvon­lisä­verottomana myyjän varastossa.

 10.2

Mi­kä­li tulli-, rahti-, arvonlisävero- tai muissa toimitukseen liittyvissä yleisissä mak­suis­sa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, myyjällä on oikeus muut­taa tavaran hintaa samassa suhteessa kuin kyseiset muuttuneet hinnat tai mak­sut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet.

 10.3

Jos toimituksesta sovittua hintaa kohdan 1 esteen lakattua on muutettava koh­das­sa 9 mainitusta syystä ja olisi kohtuutonta pitää myyjää tai ostajaa so­pi­muk­ses­sa sidottuna mainittuun hintaan, on myyjällä oikeus ja velvollisuus muuttaa kauppa­hintaa kohdassa 9 mainitun esteen aiheuttamalla määrällä.


11. VALUUTTAEHTO

 11.1

Kauppa­hintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muut­taa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppa­hinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arki­päivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan täl­löin päivää, jolloin suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa.

 Valuutta­kurssien muuttuessa verrataan toisiinsa maksupäivän kurssia ja tarjous­päivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta kurssista, si­tä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.

Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahinta ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymis­päivän kurssin mukaan.

 11.2

Mi­kä­li valuuttakurssi alenee ennen tavaran maksupäivää, ostajalla on oikeus vaa­tia hinnan hyvitystä samassa suhteessa kuin valuuttakurssi on muuttunut. Tä­män oikeuden menettää ostaja, joka ei maksa tavaraa viimeistään erääntymis­päivänä.

 11.3

Mi­kä­li valuuttakurssin muutokset ovat pienempiä kuin +/- 2 %, kummallakaan osa­puolella ei ole oikeutta hinnanmuutoksiin.

11.4

Myy­jän on esitettävä vaatimuksensa viimeistään kuukauden sisällä maksun vastaanottamis­päivästä ja ostajan on esitettävä vaatimuksensa viimeistään kuu­kau­den sisällä laskun eräpäivästä. Muussa tapauksessa menetetään oikeus hinnan­muutoksiin.


12. MAKSU

12.1 

Maksu­ajan laskenta alkaa laskutuspäivästä. Maksun viivästyessä ostaja on vel­vol­li­nen maksamaan myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisen viivästys­koron ja perinnästä aiheutuvat kustannukset. 

12.2

El­lei ostaja kohtuullisen ajan kuluessa eräpäivästä ole suorittanut erääntynyttä mää­rää, myyjä on oikeutettu ostajalle tehtävällä kirjallisella ilmoituksella va­pau­tu­maan sopimuksesta ja saamaan ostajalta korvauksen kärsimästään va­hin­gos­ta, ei kuitenkaan enempää kuin maksamattoman tavaranosan arvo lisättynä viivästys­korolla ja perimiskuluilla.

12.3

Mi­kä­li ostaja laiminlyö sovittuja kauppahinnan osasuorituksia tai muita os­ta­jal­le kuuluvia erääntyneitä maksuja myyjällä on oikeus kirjallisesti asiasta huo­mau­tet­tu­aan viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suo­ri­tet­tu tai hyväksyttävät vakuudet asetettu.

So­vi­tun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole oi­keut­ta esittää myyjälle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vahingon­korvaus­vaatimuksia tai peruuttaa tilausta.

12.4 

Jos ostaja muista kuin kohdassa 9 mainituista syistä laiminlyö tilatun tavaran vas­taan­ot­ta­mi­sen määräpäivänä, hän on siitä huolimatta velvollinen suo­rit­ta­maan jokaisen maksun, joka on tehty riippuvaksi toimituksesta aivan kuin ky­sei­nen tavara olisi toimitettu. Myyjällä on velvollisuus huolehtia tavaran va­ras­toin­nis­ta ostajan vastuulla ja kustannuksella ilmoitettuaan asiasta ostajalle. Os­ta­jan pyynnöstä myyjä on velvollinen tämän kustannuksella vakuuttamaan ta­va­ran.

  

13. TAKUU

13.1

Tavaroille on voimassa niiden valmistajien mahdollisesti antama takuu. Takuuajan katsotaan alkavan tavaran toimitus­päivästä, tai mikäli tuotteen hintaan sisältyy asennus, asennuksen pää­tyt­tyä. Mikäli asennus ostajasta riippuvasta syystä viivästyy yli 30 päivää toimitus­päivästä, takuu alkaa 31. päivänä toimituksen jälkeen.

13.2

Raa­ka-aine- tai valmistusvirheen ilmetessä sitoutuu myyjä siinä tapauksessa, et­tä kyseinen tavara lähetetään myyjälle viipymättä tai viimeistään takuuajan päät­tyes­sä korjaamaan virheen oman valintansa mukaan joko kunnostamalla vioit­tu­neen tavaran tai toimittamalla veloituksetta ostajalle uuden virheettömän ta­va­ran ja lähettämään sen ostajalle. Laitteen takuukorjaukseen toimittamisesta ai­heu­tu­vat kulut maksaa ostaja ja palautuskulut myyjä.

13.3

Ta­kuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajina ovat onnettomuudet, salaman­iskut, tulvat tai muut luonnontapahtumat, normaali kuluminen, sopimaton, va­ro­ma­ton tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito taikka uudelleen­rakentamiset, muutokset ja asennustyöt, jotka eivät ole myyjän (tai tä­män valtuuttaman edustajan) suorittamia. Syöpymiselle alttiiden laitteiden ma­te­riaa­lin valinta on ostajan vastuulla, ellei asiasta ole laillisesti toisin sovittu.

13.4

Mi­kä­li valmistaja muuttaa laitteidensa rakennetta, myyjä ei ole velvollinen te­ke­mään vastaavia muutoksia jo ostettuihin laitteisiin.

13.5

Ta­kuu­seen vetoaminen edellyttää, että ostaja on puolestaan oikein täyttänyt toi­mi­tuk­ses­ta johtuvat ja sopimuksessa määritellyt velvollisuutensa.

13.6

Ta­kuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tavaroille myyjä myöntää uu­den takuun, kuitenkin vain alkuperäisen tavaran takuukauden päättymiseen saak­ka.

13.7 

Ta­kuun ulkopuolella suoritetusta laitteen kunnostuksesta myyjä myöntää 3 kuu­kau­den huoltotakuun, joka sisältää materiaalin ja tehdyn työn.

  

14. REKLAMAATIOT

Ta­va­ran määrää tai lajia koskeva reklamaatio on tehtävä kirjallisesti 8 työ­päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta uhalla, että ostaja muutoin me­net­tää oikeuden vedota virheeseen tai puutteeseen. Toimituksen viivästykseen tai vir­hee­seen liittyvät vaatimukset on tehtävä ao. kohdissa määrättyyn päivään men­nes­sä. 

  

15. MYYJÄN VASTUU

Os­ta­jal­la ei ole oikeutta vaatia myyjältä korvausta mistään viallisen tavaran ai­heut­ta­mis­ta henkilö- tai esine- tai varallisuusvahingosta mukaan luettuna myy­jän toimituksen muille osille aiheuttamat vauriot.

Myy­jän vastuu viivästyksestä ja tavaran virheestä rajoittuu kohdissa 7 (Toimitusaika) ja 13 (Takuu) määrättyihin seuraamuksiin. Myyjä ei missään ta­pauk­sis­sa ole velvollinen korvaamaan ostajalle välillistä vahinkoa.

Mil­loin valmistaja tai se, jolta myyjä hankkii tavaran, ei ole täyttänyt so­pi­mus­taan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy tai jää täyttämättä, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Toimituksen tai tavaran virheeseen liittyvät vaatimukset on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun virhe on havaittu tai olisi pitänyt havaita. Toimituksen viivästymiseen perustuvat vaatimukset on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa viivästyksen päättymisestä lukien. Kaikki toi­mi­tuk­seen perustuvat vaatimukset on tehtävä kuitenkin viimeistään kahden (2) vuo­den kuluessa toimituspäivästä lukien.

 

16. VAHINGON RAJOITTAMINEN

Sopijapuoli, joka väittää toisen sopijapuolen rikkoneen sopimuksen, on vel­vol­li­nen ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin syntyvän vahingon ra­joit­ta­mi­sek­si sikäli, kun hän voi sen tehdä ilman kohtuuttomia kustannuksia taik­ka haittaa.

 

17. PALAUTUKSET

Teh­ty kauppa on sitova ja peruuttamaton eikä myyjällä ole velvollisuutta hy­väk­syä palautusta.  Sopimuksen mukaisesti toimitetut tavarat otetaan takaisin ja niitä koskeva lasku hyvitetään ainoastaan sillä ehdolla, että myyjä on sitä en­nen nimenomaisesti hyväksynyt palautuksen ja sopinut hyvityksen määrästä. Tällainen tavara voidaan ottaa ta­kai­sin ja hyvittää ainoastaan, mikäli se on alkuperäispakkauksessaan ja -kun­nos­sa.

  

18. OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Ellei erikseen ole toisin sovittu, omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu myyjälle, Toimitussopimus purkautuu ja myyjä on oikeutettu hakemaan jo toimitetun tavaran takaisin, mikäli ostaja haetaan konkurssiin tai ei ole noudattanut, mitä tavaran maksamisesta on sovittu.

 

19. ILMOITUKSET

Toi­sel­le osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

  

20. KIERRÄTYSVASTUU   

Ostaja vastaa toimitetun tavaran osalta EU:n direktiivissä 2002/96/EY/27.1.2003 (WEEE), jätelaissa (1072/1993) ja valtioneuvoston asetuksessa (852/2004) tuottajalle (myyjälle) asetetuista velvoitteista.

 

21. AINEITA KOSKEVA ILMOITUSVELVOLLISUUS

Myyjän, jonka toimittama tuote sisältää ns erityistä huolta aiheuttavaa ainetta yli 0,1 painoprosentin pitoisuutena (p/p), on annettava esineen ostajalle esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi riittävät tavarantoimittajan saatavilla olevat tiedot, joihin sisältyy, tuotteen sisältämän erityistä huolta aiheuttavan aineen CAS-numero (Chemical Abstract Service), tuotteen paino, tuotteen sisältämän erityistä huolta aiheuttavan aineen paino sekä aineen käyttötarkoitus tuotteessa ja vähintään aineen nimi.

Erityistä huolta aiheuttavat aineet ovat määritelty Euroopan Yhteisöjen asetuksen (EC 1907/2006) artiklassa no 57 siten kun ne on tunnistettu artiklan 59(1) mukaisesti kun näiden aineiden pitoisuus ylittää 0,1 painoprosenttia tuotteen tai pakkauksen painosta.

Asetuksen (EC 1907/2006) erityistä huolta aiheuttavien aineiden luettelo voi muuttua ja tavarantoimittaja sitoutuu ilman eri ilmoitusta seuraamaan näitä muutoksia ja ilmoittamaan asetuksen mukaiset tiedot myös muuttuneiden tietojen osalta.

Tuotteiden tulee täyttää kaikki EU:n ja Suomen lainsäädännön tuotteiden kemikaalipitoisuudelle asetetut vaatimukset. Valmistukseen markkinoille saattamiseen ja vaarallisia aineita sisältävien tuotteiden markkinoille saattamista koskevat määräykset voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden tulee täyttää EU:ssa ja Suomessa kulloinkin voimassaolevat tuoteturvallisuusmääräykset ja –standardit.

 

22.  RIITAISUUDET

So­pi­muk­sis­ta ja niihin liittyvistä määräyksistä aiheutuvat erimielisyydet tulee en­si­si­jai­ses­ti sopia osapuolten kesken. Näihin toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mi­kä­li sovintoon ei päästä, riita-asia ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa Suomessa. Sopimuksissa, joissa toinen osapuoli ei ole suomalainen, sovelletaan New Yorkin konvention mukaista välimiesmenettelyä.